top of page

Allmänna villkor

Mellan Allianskraft I Sverige AB, nedan kallat Tingoo, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa ”Allmänna Villkor”. Genom att köpa och sälja Tingoos produkter godkänner Återförsäljaren dessa Allmänna Villkor och ett bindande avtal uppstår mellan Tingoo och Återförsäljaren.

 

1. Allmänt

Tingoo förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar av de Allmänna Villkoren träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.tingoo.com. Eventuella väsentliga ändringar träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter att det meddelats Återförsäljaren. Ändringar av mindre betydelse behöver inte meddelas Återförsäljaren för att äga giltighet.

2. Definitioner

 

• Återförsäljare

Avser Tingoos avtalspart till Återförsäljaravtalet, d.v.s. den ideella föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och skolklassen som grupp och som ska i varje enskilt företrädas av en särskilt utsedd representant (Administratören).
 

• Administratör

Administratören är utsedd av Återförsäljaren och företräder eller representerar viss skola eller ideell förening, vars elever/barn önskar utföra ett Försäljningsperiod, för att finansiera ett gemensamt ändamål inom skolans/den ideella föreningens verksamhet.
 

• Försäljningsperiod

Avser, under en avgränsad period, upptagande av beställning av Tingoos produkter från Slutkund genom ett uppsökande agerande, samt leverans av Tingoos produkter till Slutkund i enlighet med gjord beställning.
 

• Försäljningsgruppen

Avser samtliga elever i den skolklass eller medlemmar i den ideella förening eller det idrottslag som i Återförsäljarens namn tillsammans som en grupp ska genomföra en Försäljningsperiod avseende Tingoos produkter.
 

• Slutkund

Avser kund som köper Tingoos produkter genom Försäljningsgruppen.

 

3. Syfte

Tingoos verksamhet syftar till att ge skolklasser och ideella föreningar en möjlighet att under en begränsad tid och på ett gemensamt sätt tjäna in pengar till skolklassen/föreningen för att finansiera gemensamma ändamål, så som ett träningsläger, en fotbollscup eller en klassresa.

 

De medel som skolklassen eller den ideella föreningen får behålla som ett resultat av Försäljningsgruppens insats, dvs mellanskillnaden mellan erhållna medel från Slutkund, och det belopp som Tingoo erhåller för sina produkter, ska oavkortat användas i utbildningssyfte eller för den ideella verksamhetens ändamål, innebärande bland annat att:

 

• Hela Försäljningsgruppen ska ges möjlighet att delta vid de tillfällen som finansierats av medel från Försäljningsperioden, oavsett storleken på den enskilde individens bidrag.
 

• Inga medel ska tillfalla enskilda individer.
 

• Lagledare, tränare, klassföreståndare och/eller klassförälder ska medverka vid de gemensamma ändamål som finansierats av de medel som Försäljningsperioden genererat.

• För det fall Försäljningsgruppen består av elever i en skolklass, ska medlen användas för att finansiera gemensamma ändamål som de tar del av under skoltid.

 

4. Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Tingoos produkter. Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen.

 

Återförsäljaren får inte utbetala lön eller annan ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan. Återförsäljarens intäkter efter avdrag för betalning till Tingoo för inköp ska oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten/skolverksamheten och för gruppens gemensamma mål.

 

Detta Avtal ska inte medföra att Tingoo i förhållande till Återförsäljaren, Administratören eller någon ur Försäljningsgruppen anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren, Administratören eller någon ur Försäljningsgruppen i förhållande till Tingoo anses vara arbetstagare.

 

Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Tingoo. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

 

5. Tingoos åtaganden

Tingoo förbinder sig att stödja Återförsäljaren och Administratören under detta Avtals giltighetstid vid frågor och ge dem sådan information som de kan behöva för att Försäljningsgruppen ska kunna utföra Försäljningsperioden.
 

6. Återförsäljarens åtaganden

Återförsäljaren är införstådd med att det är en förutsättning för Återförsäljaravtalets giltighet och för att Återförsäljaren ska få distribuera Tingoos produkter, att Återförsäljaren utsett en Administratör och att Administratören uppfyller de krav som ställs på hen enligt punkt 7.

 

Återförsäljaren åtar sig att följa och respektera Tingoos uppförandekod.

 

Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Tingoo i samband med köp och försäljning av Tingoos produkter.

 

Återförsäljaren ska genomföra Försäljningsperioden på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och anseende bibehålls och helst förstärks. Återförsäljaren beställer startpaket enligt Tingoos instruktioner i samband med att Återförsäljaren ingår Återförsäljaravtalet.

 

Om Återförsäljaren använder sig av en webbaserad tjänst, såsom en applikation, under Försäljningsperioden, åtar sig Återförsäljaren att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor.

Läs mer om vår Sekretesspolicy här

Läs mer om vår Integritetspolicy här

bottom of page